Reklamační a servisní oddělení

V rámci zkvalitnění péče o zákazníky a také s přihlédnutím k obchodním podmínkám a poskytované záruce je našim zákazníkům k dispozici servisní a reklamační oddělení. Toto je Vám k dispozici na níže uvedených kontaktech.

Reklamační a servisní oddělení e-shopu Getmi
MSO Trading, spol. s r. o.
E-shop GETMI.CZ

e-mail: info@getmi.cz
tel.: +420 778 969 196

Pracovní doba: 7:00 - 16:00 (pouze v pracovní dny)

V rámci záručního a pozáručního servisu může nastat několik stavů:

Zboží v záruční době, nakoupené u jiné firmy:

V případě závady na produktu, která se projevila v rámci záruční doby, se prosím obraťte přímo na prodejce, u nějž byl produkt zakoupen. V případě, že jsou produktem vodovodní baterie, postupujte dle pokynů pro servis vodovodních baterií.

Zboží v záruční době, nakoupené u Getmi:

V případě, že problémy s produktem vzniknou v rámci záruční doby a produkt byl zakoupen přímo od firmy MSO Trading, spol. s r.o., řiďte se při řešení reklamace pokyny na této stránce a také obchodními podmínkami.

Zboží po záruční době:

Na námi dodávané produkty jsme schopni poskytnout servis i po skončení záruční doby. Přímo na našem webu je možné objednat náhradní díly na naše produkty, případně jsme schopni díly zajistit, nebo poskytnout radu k dalšímu postupu. Široká škála náhradních dílů je k dispozici také na námi dodávané sprchové kouty a dveře. V případě, že příslušný náhradní díl v e-shopu nenaleznete, neváhejte se obrátit na naše servisní a reklamační oddělení.

Pokyny pro reklamace

Při vybírání jakéhokoli výrobku dodávaného e-shopem Getmi zvažte, které funkce od něj požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším nárokům, není důvod k následné reklamaci.

Při převzetí zboží kupujícím spotřebitelem.

Prodávající kupujícímu spotřebiteli důrazně doporučuje zkontrolovat neporušenost obalu zboží a v případě jakýchkoliv závad obalu zboží nepřebírat a okamžitě to oznámit prodávajícímu anebo pro rychlejší vyřízení věci konečnému přepravci, tj. přímo řidiči. Podpisem dodacího listu, případně jiného dokladu o převzetí zboží, kupující potvrzuje, že obal zboží nejevil známky poškození. Po převzetí zboží doporučujeme zkontrolovat množství, povrchovou úpravu a typ zboží. Případné nesrovnalosti je nutné oznámit dodavateli nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od převzetí zásilky.

 

Při převzetí zboží kupujícím podnikatelem.

Kupující podnikatel je povinen si zboží při jeho převzetí zkontrolovat, tj. zboží vybalit z původního obalu a zjistit případné zjevné vady zboží, zkontrolovat množství, povrchovou úpravu a typ zboží. Pokud kupující podnikatel zjistí zjevné vady zboží, je povinen to okamžitě oznámit prodejci nebo přepravci a není povinen zboží od přepravce převzít. Pokud kupující podnikatel neoznámil prodávajícímu zjevné vady zboží okamžitě po jejich zjištění anebo pokud zboží od přepravce převzal, má se za to, že zboží bylo v okamžiku převzetí kupujícím podnikatelem bez zjevných vad. Jiné než zjevné vady zboží, tj. zejména skryté vady zboží, je kupující podnikatel povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od zjištění vad zboží. Pozdější reklamace se neuznává.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího (dále jen „reklamace“), uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozovny určené k přijímání reklamací. V případě kupujícího podnikatele je třeba reklamaci uplatnit písemně. Pro rychlé vyřízení reklamace prodávající ukládá kupujícímu, aby využil reklamační formulář na webové stránce prodávajícího.

Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží. Kupující podnikatel je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to předložením dokladu o zakoupení zboží. Kupující podnikatel je povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu originál dokladu o zakoupení zboží (fakturu), popřípadě originál záručního listu, původní obal zboží a návod k použití. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby bylo zboží dodáno k reklamaci pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží.

Pokud odběratel reklamuje záměnu typů nebo barevného provedení, případně kvalitu povrchové úpravy, je nezbytné zaslat toto zboží na adresu dodavatele, který až po doručení zásilky od odběratele pošle požadované zboží.

Veškeré reklamace týkající se dodávek, t.j. záměn barevných kombinací, typů a počtů, řeší pouze obchodní oddělení dodavatele.

Dodavatel neodpovídá za závady a poškození způsobené nesprávným používáním, neodbornou manipulací nebo instalací, mechanickým poškozením způsobeným odběratelem, montážní firmou nebo konečným spotřebitelem.

Dodavatel neodpovídá za závady způsobené nedodržením podmínek uvedených v záručních listech a montážních návodech.

Dodavatel neodpovídá za závady vzniklé nečistotami ve vodovodním řadu nebo způsobené vodním kamenem.

Dodavatel dále neodpovídá za:

  • poškození převlečných matic v důsledku nepoužití ochranných "C" vložek
  • ucpání sprchových koncovek při zanedbání čistění sprchových otvorů
  • poškození mechaniky baterií v důsledku odstranění vstupních ochranných sítek u nástěnných baterií
  • narušení povrchu baterií a koupelnových doplňků v důsledku používání jiných čistících prostředků, než je uvedeno v záručních listech
  • závady baterií způsobené horkou vodou o teplotě vyšší, než která je uvedena v záručním listu.
  • závady baterií způsobené tlakem vyšším, než který je uvedený v záručním listu

Konečný spotřebitel může reklamaci uplatnit u subjektu, kde byl výrobek zakoupen.

Zboží poslané k reklamaci musí vždy obsahovat kromě podrobného popisu závady i řádně vyplněný záruční list včetně data prodeje, typu a barevné kombinace zboží a razítka prodejny. U reklamovaného zboží je nutno vždy uvést stav povrchu výrobku v době zaslání k dodavateli.

Veškeré zboží zaslané k reklamaci musí být bezpečně a správně zabaleno tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Za vady vzniklé přepravou v důsledku nedostatečného obalu nese vinu odesílatel.

Dojde-li k poškození zboží při přepravě, vyřizuje reklamaci s přepravcem odesílatel.

Pracovník servisního střediska dodavatele musí okamžitě informovat odesílatele o skutečnosti, že zboží poslané k reklamaci bylo přijato s poškozenou povrchovou úpravou.

O tom, zda reklamace bude vyřízena kladně nebo záporně rozhodují pracovníci servisního střediska dodavatele, kteří jsou povinni vždy spolu s reklamovaným zbožím poslat písemné vyjádření k reklamaci.

Veškeré technické problémy, reklamace funkčnosti výrobků dodávaných firmou MSO Trading, spol. s r. o. je nutno řešit přímo s pracovníky obchodního oddělení. Ti po dohodě se zákazníkem určí způsob odstranění vzniklé závady.

Výrobky s odstranitelnou funkční závadou dodavatel nemění za nové zboží. V případě neodstranitelné funkční vady musí odběratel zaslat reklamovaný výrobek na servisní středisko dodavatele, kde bude po posouzení a uznání reklamace vyměněn za nový. Pokud kupující podnikatel provede konečnému spotřebiteli výměnu vadného výrobku za nový bez konzultace se servisním střediskem dodavatele, činí toto na vlastní zodpovědnost a v případě odstranitelné závady nebude tento výrobek vyměněn dodavatelem za nový.