GETMI.CZ na Firmy.cz

1. Zásady zpracování osobních údajů

Naše společnost MSO Trading, spol. s r.o., IČO: 49971387, se sídlem Za Humny 3302/20, Kyjov (Boršov) 69701, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 13569, bude jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) při své činnosti zpracovávat Vaše osobní údaje (dále jen „údaje“). V těchto zásadách jsou stanovena pravidla, kterými se při zpracování Vašich osobních údajů řídíme tak, aby bylo zachováno právo na ochranu Vašich osobních údajů, Vaše právo na soukromí a aby nebyly Vaše osobní údaje zneužity. Těmito zásadami se řídíme po celou dobu, po níž zpracováváme Vaše osobní údaje.

Pravidla zpracování osobních údajů uvedená v těchto zásadách odpovídají povinnostem, které nám jsou uloženy při zpracování osobních údajů Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jako „GDPR“).

Prostřednictvím těchto zásad Vás tedy informujeme o skutečnostech a Vašich právech, o nichž v souladu s GDPR musíte být informováni, pro zajištění dostatečné transparentnosti při zpracování Vašich osobních údajů.

V těchto zásadách jsou stanoveny postupy a principy na jejichž základě Vaše osobní údaje zpracováváme a nakládáme s nimi. V případě, že by bylo cokoliv nejasné nebo byste se chtěli na cokoliv týkající se Vašich osobních údajů zeptat; využijte kontaktní údaje uvedené v těchto zásadách.

 

2. Shromažďování osobních údajů

2.1. Důvody shromažďování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

Osobní údaje od Vás budeme shromažďovávat a zpracovávat výlučně pokud to je nezbytné pro:

a) Plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli nebo chcete uzavřít.
b) Poskytnutí služby, kterou chcete využít.
c) Plnění požadavků zákona.
d) Účely našich oprávněných zájmů, pokud v takovém případě nebudou mít přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody subjektů vyžadující ochranu osobních údajů.
e) Komunikaci se zákazníky a obchodními partnery, včetně zasílání informací potřebných pro plnění smluv.
f)  Zasílání marketingových a obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb, včetně obchodních sdělení týkajících se zboží a/nebo služeb třetích stran.
g) Pořádání obchodních akcí a školení.
h) Vymáhání právních povinností.
i)  Sledování změn ve veřejných rejstřících včetně insolvenčního rejstříku.
j)  Registrace zákazníka na e-shopu správce a jeho prodejních místech.
k) Identifikaci zákazníka, identifikaci platby a zpracování reklamací.
l) Hlášení pojistné události.

 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů jsou následující:

a) Identifikační údaje: jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, IČ, DIČ, firma, pozice ve firmě.
b) Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, ID datové schránky, kontaktní adresy, webové stránky.
c) Údaje o odborném zaměření: povolání, odborná specializace.
d) Údaje o využívání internetových služeb: IP adresy zařízení přistupujících na weby správce a identifikátory cookies.
e) Číslo účtu, přehled obchodování, případně údaje související s vymáháním pohledávek (přehled exekucí, majetku).

Kamerové systémy na našich provozovnách – automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozovnách. Naše kamenné provozovny jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery na provozovnách máme jak z důvodu prevence, tak z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my (Správce).

 

2.2. Zasílání za účelem přímého marketingu

Oprávněným zájmem může být zpracování Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení, pokud jsme s Vámi již v obchodním vztahu a obchodní sdělení bude přímo souviset se zbožím nebo plněním, které jsme Vám již poskytli. Odběr takových marketingových sdělení však můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení nebo prostřednictvím kontaktního emailu uvedeného níže.

 

2.3. Souhlas

V ostatních případech můžeme Vaše osobní údaje získávat a zpracovávat pouze s Vaším výslovným a svobodným souhlasem. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v těchto zásadách. Konkrétní podmínky využití Vašich osobních údajů po udělení souhlasu jsou vždy uvedeny v každém jednotlivém souhlasu.

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je Vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů zákazníka je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí osobních údajů, zejména základních identifikačních a kontaktních údajů (jako je jméno, příjmení, adresa), nemusí být smlouva uzavřena z důvodu nemožnosti zajištění jejího splnění nebo vymožení povinností ze smlouvy.

 

2.4. Získání osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme vždy od Vás nebo od třetích osob, které s námi spolupracují a získaly od Vás osobní údaje v souladu se zákonem a mohou nám je předat. V obou případech se budeme řídit těmito zásadami. Dále Správce získává údaje z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík) a osobní údaje nenakupuje ani neprodává.

Vaše osobní údaje si od Vás buď přímo výslovně vyžádáme, nebo je můžeme získat, pokud se registrujete do našich služeb, uzavíráte s námi smlouvu nebo využíváte nějakou službu. Případně nám můžete Vaše osobní údaje poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s Vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky.

O konkrétním důvodu zpracování Vašich osobních údajů Vás budeme vždy v každém konkrétním případě informovat. Tato informace je buď uvedena přímo v uzavírané smlouvě, nebo v podmínkách poskytované služby nebo v těchto zásadách. Případně se nás můžete kdykoliv dotázat na důvody zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

 

3. Využití Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje používáme primárně k tomu, abychom Vám poskytli naše služby, plnili uzavřenou smlouvu, plnili zákonné požadavky, upozornili Vás na změny v našich službách, abychom naše služby vylepšovali, abychom s Vámi mohli uzavřít požadovanou smlouvu nebo ji plnit, případně k plnění zákonných požadavků. Tyto informace rovněž můžeme s Vaším souhlasem použít k tomu, abychom Vás informovali o jiných službách a produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které by Vás mohly zajímat, případně byste je mohli využít. O případných dalších využitích Vašich osobních údajů Vás budeme vždy informovat.

 

4. Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

4.1. Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití.

 

4.2. Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů

Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující monitoring společností a fyzických osob, např. změny v insolvenčním a obchodním rejstříku, sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.

Pokud nám k tomu dáte souhlas, tak některé informace můžeme předávat i vybraným třetím stranám, aby Vás informovaly službách a produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které by Vás mohly zajímat.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

 

4.3. Předávání mimo EU

Vaše osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo do mezinárodních organizací, kromě situací, kdy jsou tam předávány za účelem lepšího zálohování a ochrany dat, a situací v těchto podmínkách uvedených.

 

5. Automatické individuální rozhodování a profilování

Naše společnost při zpracování Vašich osobních údajů neprovádí žádné automatické individuální rozhodování ani profilování, které by pro Vás mělo nějaké právní účinky, nebo by se Vás jinak významně dotýkalo. V případě, že by se toto změnilo, Vás budeme neprodleně informovat.

 

6. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, tak je neprodleně vymažeme.

 

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, tak je doba zpracování uvedena v tomto souhlasu.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku zákonných ustanovení, zpracováváme je po dobu, po níž to zákon vyžaduje. V případě, že zákon vyžaduje archivaci některých údajů, tak tyto Vaše osobní údaje v souladu se zákonem archivujeme po požadovanou dobu.

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme v důsledku uzavření smlouvy nebo poskytování služby, tak Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu plnění této smlouvy nebo poskytování služby a dále 10 let poté, co došlo k ukončení smlouvy nebo k poskytnutí služby. Po tuto dobu však Vaše osobní údaje zpracováváme pouze za účelem bránění se případným soudním nárokům nebo vedení soudního řízení. Lhůta 10 let pak odpovídá maximální promlčecí lhůtě, po niž mohou být nároky úspěšně uplatněny u soudu. V případě, že by došlo k zahájení soudního či jiného řízení, k němuž jsou potřebné Vaše osobní údaje, tak tyto budeme zpracovávat i po celou dobu těchto řízení, včetně případných vykonávacích a dalších navazujících řízení.

 

7. Vaše práva

7.1. Právo na informace

Kdykoliv nás můžete na níže uvedených kontaktních údajích požádat o to, abychom Vám zaslali potvrzení, zda zpracováváme některé Vaše osobní údaje a pokud Vaše osobní údaje zpracováváme, tak máte právo získat přístup k těmto informacím:

a) Za jakých účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a jaké jsou jejich kategorie.

b) Kdo jsou příjemci a zpracovatelé Vašich osobních údajů.

c) Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje uloženy a pokud není možno tuto dobu určit, tak kritéria použitá ke stanovení této doby.

d) U kterých osobních údajů můžete požadovat jejich výmaz nebo omezení zpracování a vznést námitku proti tomuto zpracování.

e) O právu podat stížnost u dozorového úřadu.

f) O zdrojích osobních údajů, pokud nebyly získány od Vás.

g) Jestli dochází k automatickému individuálnímu rozhodování nebo profilování.

 

Pokud nás o to požádáte, tak Vám poskytneme kopie Vašich zpracovávaných osobních údajů. Pokud budete požadovat další kopie, může být toto zpoplatněno ve výši vynaložených nákladů. Pokud budete žádat v elektronické formě, budou Vám kopie poskytnuty v elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob. Máme však právo požadovat po Vás ověření Vaší identity, abychom měli ověřené, že se tyto informace týkající se Vašich osobních údajů nedostanou k nepovolané osobě.

Tyto informace se Vám pokusíme dodat co nejdříve, podle rozsahu Vámi požadovaných informací, nejpozději však do 30 dnů.

 

 

7.2. Právo na opravu

Pokud zjistíte, že některé Vaše osobní údaje máme uvedeny nepřesně, nesprávně nebo neúplně, tak máte právo, abychom tyto Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu, poté co nám to sdělíte, opravili nebo doplnili.

 

7.3. Právo být zapomenut – právo výmazu

Máte právo, abychom bez zbytečného prodlení vymazali Vaše osobní údaje pokud:

a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny.

b) Odvoláte svůj souhlas.

c) Vznesete námitky proti zpracování.

d) Vaše osobní údaje jsme zpracovávali protiprávně.

e) Výmazem bude splněna právní povinnost dle zákona.

f) Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

 

Vaše osobní údaje však nevymažeme ani z výše uvedených důvodů, pokud je zde dán jeden z důvodu dle čl. 17 odst. 3 GDPR.

 

7.4. Právo na omezení zpracování

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

a) Nám sdělíte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, a to po dobu než přesnost osobních údajů prověříme.

b) Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, ale Vy nás místo o výmaz požádáte o omezení jejich použití.

c) Již nebudeme Vaše osobní údaje potřebovat, ale Vy budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

d) Vznesli jste námitku proti zpracování, a to po dobu než bude prověřeno, jestli je oprávněná.

 

Po dobu omezení zpracování, mohou být Vaše osobní údaje pouze uloženy a jinak mohou být zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu, z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu veřejného zájmu.

 

7.5.   Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je zpracováváme pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné zaslat nám písemně nebo emailem. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, Vaše osobní údaje v tomto rozsahu nadále nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

7.6. Právo přenositelnosti údajů

Pokud nás o to požádáte, tak Vám předáme Vaše osobní údaje ve strukturovaném běžně použitelném formátu, abyste je mohli poskytnout jinému správci. Přičemž, pokud to bude technicky možné, můžete chtít, abychom Vaše osobní údaje přímo předali správci, kterého nám označíte.

 

7.7. Právo podat stížnost

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění našich povinností plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

8. Nakládání s Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do Vašeho počítače, mobilního telefonu nebo tabletu. Náš e-shop je používá pro zajištění své základní i pokročilé funkcionality, ke zvýšení Vašeho komfortu, k analýze provozu a návštěvnosti, reklamním a re-marketingovým aktivitám, v rámci kterých nám pomáhají s lepším cílením našich reklamních kampaní. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.

Užíváním webových stránek našeho obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) Vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat. Ukládání souborů cookies z našich stránek můžete v nastavení prohlížeče také trvale zakázat a jak je uvedeno výše, již uložené soubory cookies můžete tamtéž ze svého zařízení zcela odstranit. V nastavení Vašeho prohlížeče je také možné zakázat ukládání cookies třetích stran, jejichž služby uvedené výše využíváme.

Více informací o souborech cookies naleznete zde. Pro získání informací, jak společnost Google a její partneři využívají soubory cookies v reklamě, získáte více informací zde. A zde naleznete detailní informace, které typy souborů cookies společnost Google a její partneři využívají.

 

9. Zavedená opatření

Naše společnost zavedla personální, organizační i technická opatření, abychom eliminovali různě závažná rizika pro Vaše práva a svobody a pro ochranu Vašich osobních údajů. Za tímto účelem jsme proškolili všechny naše zaměstnance, kteří přicházejí do styku s osobními údaji. Dále jsou všechny osobní údaje ve fyzické podobě zabezpečeny před neoprávněným přístupem. U osobních údajů uložených v elektronické podobě pak dodržujeme bezpečnostní standardy a taktéž jsou zabezpečeny před neoprávněným přístupem. Současně jsme zpracovali analýzu rizik za účelem předcházení rizik a provedli jsme příslušná opatření.

 

10. Osoba řešící záležitosti ochrany osobních údajů

Naše společnost nemá povinnosti jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR a ani ho nejmenovala. Určila však osobu, která má v naší společnosti na starosti ochranu osobních údajů. Na tuto osobu se můžete obracet v jakékoliv záležitosti týkající se Vašich osobních údajů a k využití Vašich práv.  Tuto osobu je možné kontaktovat na emailové adrese: info@getmi.cz nebo písemně na adrese naší provozovny.

 

11. Kontaktní údaje

V případě jakýchkoliv žádostí, požadavků, připomínek nebo nejasností nás můžete kontaktovat na e-mailu info@getmi.cz nebo písemně na adresu naší provozovny.

 

12. Závěr

Tyto zásady byly přijaty dne 1. 5. 2022. Naše společnost může tyto zásady měnit, pokud zůstanou v souladu se zákonem a GDPR. O případných změnách těchto zásad Vás budeme informovat na našich webových stránkách.